Condicions d’ús – M'agrada

Condicions d’ús

www.magrada.santillana.cat (d’ara endavant, el Web) és un lloc web propietat de Santillana Educación, SL (d’ara en avant, Santillana), societat espanyola amb domicili a Avenida de los Artesanos, núm. 6 (28760 Tres Cantos, Madrid) i CIF B-28119261, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 1649, llibre 1069, secció 3a, foli 138, full M-7705, inscripció 1a. Adreça-e: santillanaclientes@santillana.com Telèfon: 917449060.
L’accés, la reproducció i l’ús dels serveis del Web requereixen l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment; Santillana es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text al Web. És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis del Web; en cas de no estar-hi conforme, per favor, abstén-te d’utilitzar-lo.

PROPIETAT

La propietat intel·lectual i industrial sobre el Web, el projecte M’agrada i la informació que hi apareixen corresponen en exclusiva a Santillana, que ha dissenyat i publicat aquest Web.
El Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, documents pdf, mostres de material didàctic, sons, música, imatges animades, vídeos, programes d’ ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la propietat intel·lectual dels quals correspon a Santillana, excepte en allò que fa referència a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.
Santillana i els seus llicenciataris retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre el Web i els diferents elements que el componen, considerats individualment, en totes les còpies que es facin (sigui quin sigui el suport a què s’incorporen), sobre els quals es concedeixen únicament els drets d’ús que més avant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui cedit expressament s’entén reservat.
A més de tot el que s’ha exposat, Santillana és responsable de la selecció, el disseny de l’estructura i la disposició dels continguts del Web, igual com és també qui ha pres la iniciativa i ha assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a la seva obtenció, digitalització i presentació, i per tant li correspon la protecció que l’article 12 i el títol VIII del llibre II de la Llei de propietat intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.
Santillana és també l’única propietària del disseny i la imatge gràfica del Web, i es reserva les acciones que legalment li corresponguin contra les persones que en puguin fer imitacions o usos deslleials.
Les marques de Santillana o de tercers que apareguin al Web no poden ser reproduïdes o utilitzades separadament, fora dels llocs del Web on apareguin.

REGISTRE I PROTECCIÓ DE DADES

El Web és d’accés lliure, però, per a poder accedir a més informació sobre el projecte M’agrada, és requisit indispensable que t’hi registris mitjançant el formulari habilitat a l’efecte, en les condicions que s’indiquen en la Clàusula de privacitat.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS

Es permet:

  • La navegació pel Web; és a dir, accedir-hi i visualitzar-lo en un dispositiu. Queda autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió.
  • Reproduir de forma permanent, en qualsevol tipus de suport informàtic (excepte centres servidors de xarxes o dispositius equivalents), els materials indicats expressament al Web com a susceptibles de descàrrega gratuïta, en les condiciones que s’indiquen més avall en aquesta mateixa clàusula.
  • Amb registre previ, beneficiar-se dels serveis i els avantatges prestats per Santillana a través del Web als seus usuaris inscrits, en les condicions que s’assenyalen expressament en les diferents seccions.

Les operacions autoritzades podran ser realitzades en l’àmbit privat, i les còpies obtingudes legítimament tant dels continguts del Web com dels productes que s’hi assenyalen com a susceptibles de descàrrega, només poden ser utilitzades per a fins estrictament personals i privats dels usuaris. Queden prohibides qualssevol operacions respecte del Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots aquests que siguin contràries a la Llei, els bons costums i la bona fe, i especialment:

  • Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins comercials o professionals, inclosos l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i el tractament de dades de tercers.
  • La seva modificació i, en general, qualsevol transformació dels continguts, inclosos la traducció, l’adaptació, l’arranjament o qualsevol altra, inclosa la correcció d’errors dels programes d’ordinador, dels quals tampoc es podran realitzar versions successives ni programes derivats.
  • La seva càrrega i/o utilització en qualsevol sistema de xarxa d’ordinadors, tot i que no puguin accedir-hi simultàniament els diversos usuaris de la xarxa esmentada.
  • Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat de l’ús permès, i especialment la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades.
  • La remoció, l’ocultació o el falsejament dels avisos i advertències sobre la propietat intel·lectual o industrial del Web o de qualsevol dels productes facilitats a través seu.
  • Les operacions i activitats prohibides expressament en qualsevol altra secció d’aquestes Condicions Generals, i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el funcionament normal del Web, a Santillana, a altres usuaris o a qualsevol tercer.

ENLLAÇOS AL WEB

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços i hiperenllaços amb el Web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que no es facin de forma que perjudiqui la imatge pública i de marca de Santillana, del Web o de qualssevol de les persones i productes a què es faci referència. En l’establiment d’enllaços amb el Web, queda prohibida expressament la utilització de tècniques que impliquen confusió sobre la identitat i la propietat dels continguts, com ara el framing o d’altres.
Queda prohibit l’establiment d’enllaços des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionen o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda prohibit expressament l’establiment d’enllaços amb finalitats mercantils.
En la creació dels enllaços, queda prohibida expressament la utilització d’elements extrets del Web, sense el consentiment previ i exprés de Santillana.
En cap cas es podrà entendre que els enllaços al Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions de Santillana amb els titulars d’aquests, ni impliquen suport, patrocini o cap recomanació de Santillana sobre aquests, per la qual cosa Santillana no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI

Com a client o usuari del Web, et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple la descàrrega de materials, possibles serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) oferts a través seu, i a no utilitzar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Santillana, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) difondre continguts que atempten contra la imatge i la reputació de Santillana o de tercers; (v) atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, honor o altres que corresponguin a Santillana o a tercers. La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’Ús i, molt especialment, del que es preveu en aquesta clàusula, facultaran Santillana per a donar-te de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor del Web.

CONTINGUTS DE TERCERS

La inclusió en el Web d’elements proporcionats per tercers (que no siguin usuaris) no implica cap suport, patrocini o recomanació de Santillana, per la qual cosa Santillana no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud. Pel fet de proporcionar a través del Web accés (mitjançant enllaços o bàners) a pàgines i llocs web, informacions, serveis, programes o dades pertanyents a terceres persones, Santillana no esdevé editora d’aquests continguts, ni es fa responsable, directament o subsidiàriament, d’aquelles reclamacions que puguin derivar-se de la seva qualitat, fiabilitat, exactitud, licitud o correcció.

MODIFICACIONS

Santillana es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al Web, i podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través seu, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. Tot i que Santillana posarà els seus màxims esforços a mantindre actualitzada i lliure d’errors la informació continguda en el Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o finalitat concreta, per la qual cosa l’accés i utilització del Web és de responsabilitat exclusiva dels usuaris i clients. Excepte quan expressament s’indiqui el contrari, les transmissions des del Web no són realitzades en un entorn segur. En conseqüència, Santillana no garanteix que l’accés sigui ininterromput o lliure d’errors, i queda exonerada de qualsevol responsabilitat per danys derivats de l’ús o la impossibilitat d’ús (incloent-hi tots els danys indirectes, entre d’altres, la pèrdua de beneficis, oportunitats de negoci, d’informació, etc.).

ACCIONS LEGALS

Santillana perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda del Web o dels seus continguts i les infraccions dels drets que corresponguin a ella o als seus llicenciants, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, i exercitarà totes les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en Dret.

LLEI I FUR

Aquestes Condicions del Servei estan sotmeses a la legislació espanyola.
En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la seva interpretació o aplicació, els Jutjats i Tribunals que, si es dóna el cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, pel fet de tractar-se de consumidors finals, el lloc del compliment de l’obligació o el del domicili de l’usuari, quan aquest sigui una persona física consumidor final.
En cas que l’usuari no fóra consumidor final, o si la normativa aplicable arribés a permetre a les parts la submissió a un fur determinat, s’entendrà que Santillana i l’usuari s’han sotmès a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre que els pogués correspondre.